Ansökningsinformation: regionalt versamhetsstöd för biografer

Ansökningstiden går ut: 10.01.2020
Beslut: Beslut görs under vecka 10.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 10.1.2020 kl 24:00.

Mål

Filmstfitelsens mål är att främja ett omfattande utbud och distribution av film. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet. Stödet är ämnat för att främja inhemsk och internationell professionell förevisnings- och distributionsverksamhet.

Syftet med verksamhetsstödet är att säkra regionala biografernas verksamhet och att förstärka tillgängligheten i hela landet samt att uppmuntra biograferna att utveckla nya verksamhetsmodeller. Stödets syfte är också att främja mångsidigt programutbud som tjänar alla folkgruppers intressen.

För vem?

Stödet kan beviljas för en registrerad sammanslutning eller förening samt för kommuner eller samkommuner som ansvarar för biografens verksamhet med beaktande av biografens förutsättningar för professionell och regelbunden verksamhet. Av särskilda skäl kan stöd också beviljas för i Finland registrerade enskilda näringsidkare (Tmi).

Stödet beviljas i första hand biografer på små och medelstora orter och turnerande biografer. Av särskilda skäl kan stöd beviljas också för biografer på större orter.

För vad och hur mycket?

Stödet är ämnat till att öka biografers mångsidighet och deras publikarbete som bl.a. arrangerandet av regionala filmevenemang, de ungas aktivitet som filmskådare, främjande av tillgänglighet, aktörbesök, förevisning av alternativa innehåll i samarbete med andra aktörer och andra nyttiga aktiviteter.

Ansökan om biografers verksamhetsstöd görs på basen av slutliga kostnader som redovisats till filmstiftelsen efter verksamhetsåret.

Stöd kan beviljas högst 8 000 euro per år för biografer verksamma i en kommun på under 50 000 invånare och högst 4 000 euro per år för biografer som är verksamma i en kommun på över 50 000 invånare.

Verksamhetsstödet utbetalas i efterhand till stödmottagarens finska bankkonto emot kostnadskalkylen som laddas upp som en bilaga till ansökan.

Tidigare stödbeslut hittas på Tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningar görs i det elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i det elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner för elektroniska ansökningsystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

  • filmstiftelsens ansökningsblankett
  • filmstiftelsens blankett om kostnadsutredning, styrkt av bokföraren
  • en skriftlig rapport om program och åtgärder som stödet använts till
  • biografens hyresavtal

OBS! Avtalsbilagor laddas upp bland ansökningens bilagor och namnges enligt bilagetyp.

Bilagor som innehåller information om den sökande:

  • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
  • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
  • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
  • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
  • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

OBS! Dokument som gäller sammanslutningar laddas upp bland Bilagor om den sökande.

Hur bedöms ansökningen?

Verksamhetsstöd för biografer beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier:

Då stiftelsen fattar sitt beslut bedöms i stödets syfte aktiviteternas genomförbarhet, verksamhetens professionalitet och biografens förutsättningar för fortsatt verksamhet på orten. Biografens visningsverksamhet bör vara regelbundet året runt, bortsett från motiveringar som kommunens invånarantal som kan vara grund för undantag. Övrigt beaktas stiftelsens budget och övrig eller egen finansiering för projektet ses som en fördel i bedömningen.

En förutsättning för beviljat stöd är att stödmottagaren har försett stiftelsen med rätta aktuella informationen för uppehåll av stiftelsens filmstatistik samt biografens årliga bokslut.

Specialvillkor

Beslutet om biografers verksamhetsstöd görs på basen av förverkligade kostnader som skrivits i biografens bokföring och redovisats till filmstiftelsen.

Utredningen som bifogas i ansökan bör innehålla en skriftlig rapport om biografens genomförda projekt, en utredning på kostnader och uppgifter om övrig finansiering.

Godtagbara kostnader i utredningen är sådana nettokostnader exklusive mervärdesskatt som uppstått till följd av projektet och som upptagits i stödmottagarens bokföring. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt. Kostnadsutredningen som bifogas i slutrapporten bör vara styrkt av en bokförare.

Villkor för beviljat stöd är bl.a. att den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd. Ifall stödmottagaren har flera stödprojekt med stiftelsen kan dessa ses som en helhet.  Stiftelsen kan be stödmottagaren att komplettera tidigare material förrän beslut om beviljat stöd görs.

Stödmottagaren ska föra bok över verksamheten på det sätt som förutsätts i bokföringslagen och bokföringsförordningen samt iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren ska organisera den ekonomiska uppföljningen av projektet så att bokföringens samband med stödmottagarens bokslut och projektets kostnads- och slutredovisningar, s.k. ”audit trail”, kan verifieras av en tredje part på ett tillförlitligt, heltäckande och transparent sätt. Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens hela bokföring och administration.

Stödmottagaren ska beakta stiftelsens direktiv och rekommendationer om bokförings-, boksluts- och revisionsprinciper för filmproduktionsbolag samt delge sin bokförare och revisor dessa för kännedom.

https://www.ses.fi/se/stoedverksamhet/instruktioner-och-blanketter/

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller verksamhetsstöd på basis av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 10.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med  statsunderstödslagen (688/2001)  och förvaltningslagen (434/2003).

Tilläggsuppgifter

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, tel. (09) 6220 3035

Scroll to Top