Ansökningsinformation: utbildningsstöd

Ansökningstiden går ut: 29.02.2020
Beslut: Beslut görs under veckor 12.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 29.2.2020 kl 24:00.

Beslut görs under vecka 12.

Mål

Filmstfitelsens mål är att främja ett omfattande utbud och distribution av film. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet. Stödet är ämnat för att främja inhemsk och internationell professionell förevisnings- och distributionsverksamhet.

Syftet med utbildningsstödet är att utveckla färdigheter och kompetens av aktörer inom filmdistribution.

För vem?

Utbildningsstöd kan beviljas personer som arbetar med filmvisning, filmdistribution eller filmfestivaler och vars projekt gynnar förevisnings- och distributionsverksamhet.

Av samtliga anställda inom en och samma organisation kan endast en person per år beviljas stöd för samma utbildning.

För vad och hur mycket?

Utbildningsstödet är ämnat för deltagandet i utbildningsprogram eller -evenemang för personer som arbetar inom filmvisning och filmdistribution.

Stödbelopp
Stödet kan beviljas för att täcka deltagaravgiften till utbildningsprogrammet samt rimliga rese- och boendekostnader exklusive dagspenning.

Av motiverade skäl kan stöd beviljas till 100% av nödvändiga kostnaderna. Övrig eller egen finansiering ses som en fördel.

Utbildningsstödet betalas in på stödmottagarens bankkonto i Finland som en engångsbetalning emot rapporterade utgifter och bifogade kvitton. Om deltagande i utbildningen görs en fritt utformad rapport till stiftelsen.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningar görs i det elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i det elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till det elektroniska ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor till ansökan:

  • filmstiftelsens ansökningsblankett
  • rapport av utgifter
  • utredning av kostnader och tillhörande kvitton
  • arbetsgivarens rekommendation

Ansökningsblanketter finns på stiftelsens webbplats: ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet

Obs! Avtalsbilagor laddas upp bland ansökningens bilagor och namnges enligt bilagetyp.

Hur bedöms ansökningen?

Utbildningsstöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier:

Deltagande i utbildningen främjar kunnande och kompetens hos personer som jobbar professionellt inom förevisnings- och distributionsverksamhet. I övrigt beaktas stiftelsens budget och övrig eller egen finansiering för projektet ses som en fördel i bedömningen.

Till exempel kurser och seminarier i marknadsföring, distribution och visning inom EU:s Kreativa Europa -program berättigar till utbildningsstöd från stiftelsen.

Specialvillkor

Villkor för beviljat stöd är bl.a. att den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd. Ifall stödmottagaren har flera stödprojekt med stiftelsen kan dessa ses som en helhet.  Stiftelsen kan be stödmottagaren att komplettera tidigare material förrän beslut om beviljat stöd görs.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller utbildningsstöd på basis av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 12.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001)  och förvaltningslagen (434/2003) som grund.

Tilläggsuppgifter

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, tel. (09) 6220 3035

Tilläggsinformation om ansökan och beviljat stöd finns i stödguiden.

Scroll to Top