Ansökningsinformation: projektstöd för kulturexport

Ansökningstid

Ansökan om projektstöd är fortlöpande. Ansökningar hanteras i filmstiftelsens nästa styrelsemöte.

Mål

Projektstödets mål är att främja finska filmers och aktörers internationalisering och internationell distribution samt att förstärka inhemska filmens position internationellt och vidga kunnandet inom filmbranschen.

För vem?

Filmstiftelsen driver kulturexport för filmer vars huvudsakliga produktionsland är Finland. Verksamhetens syfte är att göra finsk filmkonst känt och att främja finska filmers distribution utomlands.

Stöd för kulturexport beviljas huvudsakligen för filmer som fått produktionsstöd från stiftelsen. Stöd kan sökas för färdiga eller nästan färdigställda fiktions-, dokumentär-, animations-, eller barnfilmer  eller en kombination av dessa  i form av  långfilm, kortfilm eller serie.

Projektstöd beviljas produktionsbolag som har professionella och finansiella förutsättningar för filmens marknadsföring och distribution, för finska registrerade sammanslutningar som administrerar filmens internationella nyttjanderätt samt för inhemska filmmakare eller arbetsgrupper.

För vad och hur mycket?

Projektstöd för kulturexport är ämnat för projekt som främjar finska filmers export.

Projektstöd kan också beviljas för digitalisering av tidigare släppta filmer om det finns ett märkbart internationellt intresse som främjar finsk filmkultur.

Stöd kan beviljas av motiverade skäl till 100 % av de nödvändiga kostnaderna. Övrig och egen finansiering av projektet ses som en fördel.

Tidigare stödbeslut hittas på Tukipäätökset-webbsidan.

Hur bedöms ansökningen?

Projektstöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter.

Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier:

Vid bedömning av ansökningar beaktas bland annat projektets produktionella och ekonomiska genomförbarhet, internationella betydelse samt projektets förmåga att producera nya verksamhetsmodeller för internationalisering. Vidare beaktas stödmottagarens konstnärliga, yrkesmässiga och finansiella förutsättningar för genomförande av projektet samt aktuella budgeten. Övrig och egen finansiering av projektet ses som en fördel i bedömningen. Också tidigare beviljade stöd beaktas vid bedömningen.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningar görs i det elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid. Nya sökande bör registrera sig som kunder i det elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till det elektroniska ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

Bilagor som innehåller information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

Specialvillkor

Stöd kan beviljas för distributionen av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 • författar en konstnärlig helhet
 • dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 • filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.
 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet
 • stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet
 • projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om stöd för kulturexport på basen av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under första styrelsemötet efter inlämning av ansökan och dess bilagor. Hanteringstiden är ca 3–8 veckor.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med  statsunderstödslagen (688/2001)  och förvaltningslagen (434/2003).

Tilläggsuppgifter

Lång fiktionsfilm, dramaserier med över 22 min avsnitt: internationella avdelningens chef Jaana Puskala, tel. (09) 6220 3026, jaana.puskala(at)ses.fi

Dokumentärer (över 30 min) planerare för kulturexport Suvi Railo, tel. (09) 6220 3021, suvi.railo(at)ses.fi

Kortfilmer (inkl. dokumentärer under 30 min), tv-serier med under 22 min avsnitt) planerare för kulturexport  Otto Suuronen, tel. (09) 6220 3019, otto.suuronen(at)ses.fi

Tilläggsinformation om ansökan och beviljat stöd finns i stödguiden.

Scroll to Top