Ansökningsinformation: produktionsstöd

Ansökningstiden går ut: 11.08.2020
Beslut: Beslut görs under vecka 41.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 11.8.2020 kl 24:00.

Mål

Filmstfitelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion och att säkra den professionella filmproduktionens kontinuitet och mångsidighet. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stöden är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion och ett omfattande utbud och distribution av film.

För vem?

Produktionsstöd beviljas produktionsbolag (sammanslutning som är registrerad i Finland) som har professionella och ekonomiska förutsättningar för produktion av filmen och som äger rätten till kommersiellt nyttjande av filmen i Finland.

För vad och hur mycket?

Produktionsstödet är ämnat för fiktions-, dokumentär-, animations-, eller barnfilm eller en kombination av dessa i form av  långfilm, kortfilm eller serie som grundar sej på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stödet beviljas för att producera filmen.

Stöd beviljas inte för färdiga filmer. En film anses vara färdig när den finns i form av en visningskopia eller digital master.

Stödets belopp
Maxbelopp för produktionsstöd är 1 000 000 euro.

Tidigare stödbeslut hittas på Tukipäätökset-webbsidan.

Utvecklingsstöd som beviljats för ett filmprojekt räknas som en del av produktionsstödet.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningar görs i det elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid. Ansökningar som lämnas in efter utsatta tiden hanteras under nästa stödomgång.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i det elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till det elektroniska ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan om produktionsstöd:

 • filmens manuskript
 • synopsis på 1 sida (one page synopsis)
 • produktionsplan i enlighet med filmstiftelsens modell
 • en detaljerad kostnadskalkyl
  Kostnadskalkylen ska innehålla de omedelbara produktionskostnaderna för filmen fram till dess första visningskopia, inklusive:
  – en reservering på 7-10 % för oförutsedda utgifter
  -Produktionsbolagets fasta allmänna kostnader (bl.a. hyra för fast kontor, kostnader för datakommunikation) inkluderas i kostnadskalkylen som en procentandel för administrativa kostnader, som får utgöra högst 5 % av de totala produktionskostnaderna
  – marknadsföringskostnader som uppstår under filmproduktionen
  – kort- och dokumentärfilmers engelska översättnings- och textningskostnader
  – kostnader för produktionsförsäkringarReserveringen för allmänna utgifter och procentandelen för administrativa kostnader räknas utifrån den totala kostnadskalkylen. Reserveringen för allmänna utgifter och procentandelen för administrativa kostnader ska vara finansierade till fullo.
  Ifall filmens helhetskostnader överskrider 500 000 euro är ett villkor för beviljat produktionsstöd att produktionen har en tillräcklig försäkring som täcker material-, person och utrustningsrisker.Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt.Användning av egen utrustning
  Ersättningen för användning av egen utrustning får i kostnadskalkylen vara högst 60 % av marknadspriset för hyra av motsvarande utrustning.
 • finansieringsplan
  Finansieringsplan och bindande avtal om övrig finansiering
  Ett villkor för beviljat stöd är att väsentliga delar av filmens finansiering är säkrade. Den sökande bör i ansökningen med bindande försäkringar och avtal bevisa att projektet är möjligt att genomföra. En uppskattning av finansieringens tillräcklighet görs av filmstiftelsen.Då stöd söks för den finländska andelen av en internationell samproduktion ska den totala finansieringen av filmen i beslutsfasen verifieras med bindande avtal i ovan beskriven omfattning.
 • En marknadsförings- och distributionsplan enligt stiftelsens modell

Ifall ansökningen gäller en minoritetsandel i en internationell samproduktion bör sökande förövrigt ladda ner följande bilagor:

 • en deal memo mellan samproducenter eller avtal om samproduktion med tillhörande bilagor
 • en detaljerad kostnadskalkyl för den finska samproducentens andel
 • en detaljerad kostnadskalkyl för hela produktionen indelad i samproduktionsländer
  → Med avvikelse från vad som sägs om reservering för administrativa kostnader i stödanvisningarna, kan den sökande presentera dessa enligt huvudproducentens principer
 • finansieringsplan för finska samproducentens andel
 • finansieringsplan för hela produktionen indelad i samproduktionsländer
 • produktionsplan på finska samproducentens andel

Bilagor som innehåller information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten, information om filmen samt ansökningens och sökandes obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Det lönar sig att påbörja ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Produktionsplan samt budgeterings- och rapporteringsblanketter enligt filmstiftelsens modell finns på stiftelsens webbplats under rubriken Instruktioner och blanketter.

Hur bedöms ansökningen?

Stöd kan beviljas för produktionen av en film som anses vara en kulturprodukt då den

 1. författar en konstnärlig helhet
 2. dess innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. filmen innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

Stöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen. Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Filmprojektet bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och produktion. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen gör ett stödavtal med stödmottagaren.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.
 • Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller produktionsstöd på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 41.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med  statsunderstödslagen (688/2001)  och förvaltningslagen (434/2003).

Tilläggsuppgifter

Lång fiktionsfilm:
Produktionskontroller Pirjo Koskelo, tel. (09) 6220 3031, pirjo.koskelo(at)ses.fi

Dokumentärfilm, kortfilm och serier:
Produktionskoordinator Susanna Haarla, tel. (09) 6220 3033, susanna.haarla(at)ses.fi

Scroll to Top