Ansökningsinformation: marknadsförings- och distributionsstöd för digitala plattformar

Ansökningstiden går ut: 31.03.2020
Beslut: Beslut görs under vecka 17.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 31.3.2020 kl 24:00.

Beslut görs under vecka 17/2020.

Mål

Filmstfitelsens mål är att främja ett omfattande utbud och distribution av film. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet. Stödet är ämnat för att främja inhemsk och internationell professionell förevisnings- och distributionsverksamhet.

Syftet med marknadsförings- och distributionsstödet för digitala plattformar är att främja tillgången och marknadsföringen av inhemska filmer i streamingtjänster (VOD) eller andra digitala plattformar samt DVD- och Bluray-distributionen i Finland.

För vem?

Marknadsförings- och distributionsstödet för digitala plattformar kan beviljas finska distributionsbolag eller registrerade föreningar/sammanslutningar som administrerar filmens distribution i Finland.

För vad och hur mycket?

Stödet är ämnat för inhemska filmers digitala distribution och kopians produktions-, marknadsförings- och distributionskostnader inom olika distributionskanaler.

Stödbelopp
Stöd kan beviljas för högst 70% av filmens marknadsförings- och distributionskostnader. Filmens premiärlansering på digitala plattformar stöds med högst 10 000 euro.

Filmens nylansering på streamingtjänster (VOD) eller andra digitala plattformar, DVD- och BluRay- eller andra digitala kopior stöds med högst 2500 euro.

En tema-  eller regissörbaserad samling av flera filmer kan få högst 19 000 euro i stöd förutsatt att filmerna inte fått stöd för digitalisering eller inhemska filmer marknadsförings- och distributionsstöd tidigare.

En förutsättning för beviljat stöd är att kopian skall förses med undertextning för tittare med nedsatt hörsel och på båda inhemska språken.

Tidigare stödbeslut hittas på Tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningar görs i det elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i det elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till det elektroniska ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • filmstiftelsens ansökningsblankett
 • filmens distributionsavtal
 • kostnadsutredning, styrkt av en bokförare
 • information om kopians textning

Ansökningsblanketter finns på stiftelsens webbplats: ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet

Obs! Avtalsbilagor laddas upp bland ansökningens bilagor och namnges enligt bilagetyp.

Bilagor som innehåller information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

OBS! Dokument som gäller sammanslutningar laddas upp bland Bilagor om den sökande.

Hur bedöms ansökningen?

Stödet beviljas enligt bedömning och kan beviljas förutsatt att budgeten för inhemska filmers marknadsförings- och distributionsstöd inte innehåller den digitala distributionens kostnader.

Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter. Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier:

Stöd beviljas för kopior som främjar filmens tillgänglighet bland olika distributionskanaler och publiker. Stödmottagaren har en distributionsplan med tillhörande avtal för filmens distribution på olika plattformar.

Stödet gäller i första hand projekt som stiftelsen beviljat tidigare stöd för, men också produktioner som inte fått stöd kan beaktas ifall de i övrigt fyller stödets villkor. Vidare beaktas stiftelsens budget och övrig eller egen finansiering för projektet ses som en fördel i bedömningen.

Specialvillkor

Stöd kan beviljas för distribution i digitalt format eller kopior av filmer som anses vara kulturprodukter,

 1. som bildar en konstnärlig helhet
 2. vars innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet
 3. som innehåller en framstående konstnärlig och performativ insats och då betalade löner och arvoden utgör en betydande del av produktionskostnaderna

Filmer som har fått stöd ska textas till finska och svenska och för hörselskadade.

Godtagbara kostnader i utredningen är sådana nettokostnader exklusive mervärdesskatt som uppstått till följd av projektet och som upptagits i stödmottagarens bokföring. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt.

Då stiftelsen har beviljat filmen stöd för digitala kopior är stödmottagaren skyldig att bifoga ett omnämnande av det beviljade stödet i filmens kreditlista.

Kostnadsutredningen som bifogas i slutrapporten bör vara styrkt av en bokförare.

Villkor för beviljat stöd är bl.a. att den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd. Ifall stödmottagaren har flera stödprojekt med stiftelsen kan dessa ses som en helhet.  Stiftelsen kan be stödmottagaren att komplettera tidigare material förrän innan beslut om beviljat stöd görs.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd på basis av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 17.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med  statsunderstödslagen (688/2001)  och förvaltningslagen (434/2003).

Betalning av stöd
Stödet betalas in på stödmottagarens finska bankkonto i en rate efter beslut.

Tilläggsuppgifter

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, tel. (09) 6220 3035

Tilläggsinformation om ansökan och beviljat stöd finns i stödguiden.

Scroll to Top