Ansökningsinformation: importstöd

Ansökningstiden går ut: 04.09.2020
Beslut: Beslut görs under vecka 42.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 4.9.2020 kl 24:00.

Målet med stödet

Målet för Finlands filmstiftelse är att främja ett omfattande och mångsidigt utbud och distribution av filmer genom att förbättra tillgängligheten och spridningen av inhemska filmer via olika distributionskanaler och plattformar, samt ett mångsidigt utbud av internationella filmer i Finland.

Målet med importstödet är att främja import och effektiv distribution, marknadsföring och visning av varierande bioprogram av hög kvalitet som representerar världens olika filmkulturer och filmgenrer. Fokus för stödet ligger på sådana filmer som inte distribueras av internationella distributörer och som inte skulle importeras utan stödet.

För vem?

Stödet kan beviljas ett professionellt filmdistributionsföretag som är registrerat i Finland och som hanterar filmdistributionsrättigheter i Finland.

För vad och hur mycket?

Importstödet är avsett för import och distribution av filmer som gör bioprogrammen mer mångsidiga.

Stödet kan beviljas för import av en film avsedd för visning på bio med ett belopp upp till 15 000 euro och upp till 70 procent av de faktiska kostnaderna för import, distribution och marknadsföring som godkänts av stiftelsen.

Stöd kan även beviljas på upp till 19 000 euro och 70 procent av de faktiska kostnaderna som godkänts av stiftelsen för dubbning av barn- och familjefilmer som visas på bio.

Om den sökande har, för just detta ändamål, erhållit stöd från Nordisk Film & TV Fond kan man inte ta emot stödet som beviljas baserat på denna ansökan, eller så får man dra av beloppet som man redan erhållit från detta stöd.

Tidigare stödbeslut hittas på Tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man?

Ansökning sker via ansökningssystemet genom att man skickar ansökan med bilagor till filmstiftelsen före tidsfristen som står angiven i bidragstillkännagivandet.

Nya sökande måste registrera sig i ansökningssystemet. Nya registreringar behandlas inom en vecka.

De sökande fyller i en ansökan i ansökningssystemet bestående av ett elektroniskt formulär och nödvändiga bilagor som överförs till systemet.

Instruktioner för onlineansökningssystemet

Obligatoriska bilagor

Den sökande måste skicka följande bilagor till onlineansökningssystemet före den slutliga tidsfristen:

Obligatoriska ansökningsbilagor:

 • Filmstiftelsens ansökningsformulär
 • filmdistributionsavtal
 • strategi för marknadsföring av film
 • strategi för distribution av film
 • Publikstatistik efter lokal*
 • Ett kontoutdrag som innehåller kostnadsställe för projektet*
 • En skriftlig rapport om implementeringen av projektet i förhållande till planen*

*Bifogas under den sista rapporteringsfasen

OBS! Ansökningsbilagor överförs och döps efter typ av bilaga.

Ansökningsblanketter finns på stiftelsens webbsida: https://ses.fi/sv/stodverksamhet/instruktioner-och-blanketter/

Obligatoriska ansökningsbilagor:

 • Den senaste finansieringsöversikten som godkänts av en revisor, inklusive:
  – alla delar av finansieringsöversikten
  – revisorns rapport (om den sökande måste utse en revisor enligt aktiebolagslagen och revisionslagen)
 • ett giltigt utdrag ur handelsregistret som inte är äldre än sex månader
 • ett intyg om betalda skatter som inte är äldre än tre månader
 • ett intyg om betalda pensionsförsäkringspremier som inte är äldre än tre månader
 • ett aktuell register över aktieinnehavare (aktiebolagslagen, kapitel 3). Registret över aktieinnehavare levereras endast en gång och uppdateras om ändringar av innehav sker.

OBS! Dokument gällande företaget överförs till den sökandes bilagor.

OBS! Om det inte är möjligt att skicka in vissa bilagor ska en förklaring av orsaken till de saknade bilagorna skrivas och bifogas till ansökan.

Hur bedöms ansökningen?

Förmånstagare av importstödet väljs av stiftelsen. Beviljande av stödet baseras på en övergripande utvärdering och jämförelse av ansökningarna. Följande riktlinjer används för att utvärdera ansökningarna:

Filmen berikar och gör bioprogrammen mer mångsidiga samt representerar nya filmländer, kulturer eller subkulturer. Effektiv distribution av filmen framgår tydligt från filmens marknadsförings- och distributionsstrategier. Även filmstiftelsens tillgängliga medel tas med i beräkningen. Annan finansiering och egen finansiering av projekt ses som en fördel.

Fokus för stödet ligger på sådana filmer som inte distribueras av internationella distributörer och som inte skulle importeras utan stödet.

Särskilda villkor

Stödet kan beviljas för import och distribution av en film som betraktas vara en kulturprodukt och som

 1. utgör en artistisk helhet,
 2. som har innehåll baserat på kulturella värderingar som har sitt ursprung i kulturell identitet och
 3. som innehåller en betydelsefull kommentar från skaparna och skådespelarna, och andelen av produktionskostnader som utgör löner och avgifter till dem är av betydande storlek.

En film som får stöd för distribution till biografer måste ha finska och svenska undertexter.

De godkända kostnaderna i en kostnadsanalys som lämnas in som en ansökningsbilaga är kostnader som uppstår direkt från projektet och som finns i mottagarens bokföring, betalas netto och exklusive moms. Om bidragsmottagaren inte har rätt till momsavdrag kan kostnaderna godkännas med moms.

En kostnadsanalys som lämnas in som en ansökningsbilaga måste valideras av en revisor. Kostnaden för ett projekt som får stöd måste bokas mot dess eget kostnadsställe i den sökandes bokföring.

När stiftelsen har beviljat importstöd för en film måste mottagaren bifoga ett omnämnande av det beviljade importstödet i filmens press- och marknadsföringsmaterial och i dess visningsinformation (inklusive presstjänsten Filmikamari).

Ett krav för behandling av ett beslut är att filmens importör ordnar en visning av filmen för parten som behandlar stödet innan ansökan behandlas. Visningen måste ske med en DCP-kopia (Digital Cinema Package). Kopian måste ha undertexter på antingen de nationella språken eller engelska. Om man söker stöd för dubbning av en film måste visningen ordnas dubbad på en DCP-kopia med vilken filmen kommer att distribueras till biograferna. Visningskopian ska skickas till Filmstiftelsen innan ansökningsperiodens slut.

Ett krav för att erhålla importstöd är att förmånstagaren har lämnat in korrekt och uppdaterad information som krävs för att upprätthålla filmstatistik.

Ett krav för ett godkänt bidragsbeslut är till exempel att den sökande har följt eventuella tidigare bidragsavtal och villkor som anges för beviljandet av stöd samt har till stiftelsen skickat eventuella ej inlämnade slutrapporter om stöd som tidigare beviljats. Om den sökande har fått stöd för flera projekt från stiftelsen kan dessa ses som en enhet i det här sammanhanget. För att kunna fatta ett beslut kan stiftelsen be den sökande komplettera material som han/hon tidigare har lämnat in till stiftelsen.

Stöd kan inte beviljas om ansökan är otillräcklig och nödvändig information inte överförs till ansökningssystemet trots att man har uppmanats att göra så, eller om filmen inte har visats för parten som behandlar ansökan. Ansökningar som lämnas in efter att ansökningsperioden har avslutats behandlas under den efterföljande ansökningsrundan.

Utbetalning

Importstöd betalas ut till mottagarens finska bankkonto i två delbetalningar: den första delbetalningen (50 procent) efter att bidragsbeslutet har fattats och den andra delbetalningen efter att slutrapporten för stödet har godkänts av filmstiftelsen.

Beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om programstöd på basis av direktörens presentation.

De sökande underrättas skriftligen.

Beslut görs under vecka 42.

Beslutet baseras på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018), statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Mer information

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil(at)ses.fi, tel. +358 9 6220 3035

Scroll to Top