Ansökningsinformation: verksamhetsstöd för filmfestivaler

Ansökningstiden går ut: 09.01.2019
Beslut: Beslut görs under vecka 10.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 9.1.2019 kl 24:00.

Mål

Filmstfitelsens mål är att främja ett omfattande utbud och distribution av film. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja professionell inhemsk och internationell visnings- och distributionsverksamhet samt att säkra kontinuiteten av nationellt betydande filmfestivalers finansiering och verksamhet.

För vem?

Nationellt betydande festivaler ska lämna sin ansökan till stiftelsen, medan övriga festivalernas ansökningar ska riktas till Centret för konstfrämjande.

Stödmottagaren bör vara en registrerad sammanslutning.  

För vad och hur mycket?

Verksamhetsstöd för filmfestivaler är ämnat för ordnandet av nationellt betydande festivaler.

Utbildningsministeriet beviljar stiftelsen ett årligen stadgat statsbidrag för stödet.

Stödbelopp
Tidigare stödbeslut hittas på Tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningar görs i det elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i det elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till det elektroniska ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • festivalens verksamhetsplan
 • en detaljerad kostnadskalkyl och finansieringsplan
 • tittarsiffrorna och biljettintäkterna från föregående evenemang, specifikation över betalda och obetalda biljetter

Bilagor som innehåller information om den sökande:

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst en månad gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst en månad gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter

Hur bedöms ansökningen?

Vid bedömning av ansökningar beaktas hur omfattande och mångsidigt programutbudet är, den nationella och internationella betydelsen både ur publik- och mediesynvinkel, stödmottagarens etablerade ställning som festival och festivalens finansiering.

Festivalstöd beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen.

Vidare beaktas stödmottagarens yrkesmässiga och finansiella förutsättningar för genomförande av projektet. Också stiftelsens tidigare beviljade stöd beaktas vid bedömningen.

Specialvillkor

 • Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Ifall stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatt kan stödet betalas inklusive mervärdesskatt.
 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör göra en skriftlig och finansiell rapport om användningen av stödet.
 • Projektets slutliga finansiering får inte överskrida de slutliga kostnaderna.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller festivalstöd på basis av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 10.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkultur (1174/2018) och tillämpas med  statsunderstödslagen (688/2001)  och förvaltningslagen (434/2003) som grund.

Tilläggsuppgifter

Finlands filmstiftelse tel. (09) 6220 300, ses(at)ses.fi

Scroll to Top