Ansökningsinformation: stöd för upprustning och anskaffning av utrustning

Ansökningstiden går ut: 31.01.2020
Beslut: Beslut görs under vecka 10.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 31.1.2020 kl 24:00.

Beslut görs under vecka 10.

Mål

Filmstfitelsens mål är att främja ett omfattande utbud och distribution av film. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet. Stödet är ämnat för att främja inhemsk och internationell professionell förevisnings- och distributionsverksamhet.

Målet med stödet för upprustning och anskaffning av utrustning är att säkra högklassig och professionell biografverksamhet i hela Finland.

För vem?

Stödet kan beviljas för en registrerad sammanslutning eller förening samt för kommuner eller samkommuner som ansvarar för biografens verksamhet med beaktande av biografens förutsättningar för professionell och regelbunden verksamhet.

Av särskilda skäl kan stöd också beviljas för i Finland registrerade enskilda näringsidkare (Tmi) med beaktande av biografens förutsättningar för professionell och regelbunden verksamhet.

För vad och hur mycket?

Stödet är ämnat för filmbiografers tekniska utrustning, förevisnings- och de allmänna utrymmenas upprustning samt för projekt som främjar filmers tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Också projekt med biografens energibesparing som mål eller andra Green Screen -projekt är godtagbara för stöd.

Stöd kan beviljas för biografers etableringskostnader och för utrustning som möjliggör också annat kulturutbud (t.ex. satellitlänk, förbättring av internetuppkoppling mm.) i biografen.

Stöd kan också beviljas för privata eller arthouse-biografers nätverk och gemensamma projekt som främjar synlighet och tillgänglighet till ett mångsidigt och högklassigt programutbud.

Stödbelopp
Stödet kan beviljas som stöd av mindre betydelse, dvs. enligt de minimis-regeln, varvid stödet kan överstiga 50 % men inte utgöra över 70% av kostnaderna för projektet. Det totala stödbeloppet under tre följande skatteår får inte överstiga 200 000 euro.

Stöd som beviljas på andra grunder än enligt de minimis-regeln kan uppgå till högst 50 % av de totala kostnaderna för projektet, för anskaffning av utrustning beviljas högst 70 000 euro och för upprustningsprojekt högst 100 000 euro.

En biograf som redan fått stöd för anskaffning av utrustning från stiftelsen kan när det gäller digitalisering ansöka om stöd för anskaffning av utrustning specifikt för uppdatering eller komplettering av utrustning. I sådana fall kan stödet uppgå till högst 50 % av kostnaderna för projektet. Om den ursprungliga, digitala visningsutrustningen inte längre kan uppdateras kan stöd beviljas för nyanskaffning enligt de minimis-regeln.

Kostnaderna för projektet beaktas i kostnadskalkylen exklusive mervärdesskatt. Om stödmottagaren bevisligen inte har rätt till avdrag av mervärdesskatten kan kostnaderna godkännas inklusive mervärdesskatt.

Tidigare stödbeslut hittas på Tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man om stöd?

Ansökningarna görs i det elektroniska ansökningssystemet (https://hakemus.ses.fi) genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid.

Nya sökande bör registrera sig som kunder i det elektroniska ansökningssystemet. Registreringen hanteras inom 1 vecka.

Ansökan består av den elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner till det elektroniska ansökningssystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • filmstiftelsens ansökningsblankett
 • offerter från leverantörer (minst 2 st)
 • biografens verksamhets- och finansieringsplan
 • biografens hyresavtal
 • andra finansieringsavtal
 • kalkyl över företagets de minimis-stöd, ifall stödet ansöks som ett de minimis -stöd

Ansökningsblanketter finns på stiftelsens webbplats: ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet

Obs! Avtalsbilagor laddas upp bland ansökningens bilagor och namnges enligt bilagetyp.

Bilagor som innehåller information om den sökande

Följande dokument som gäller produktionsbolaget bör laddas upp inom utsatt tid i det elektroniska ansökningssystemet:

 • det senaste fastställda bokslutet, som godkänts av en revisor: balansbok och revisionsberättelse
 • ett giltigt, högst 6 månader gammalt utdrag ur handelsregistret
 • ett högst 3 månader gammalt skatteskuldsintyg eller skattekontoutdrag
 • ett högst 3 månader gammalt intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
 • en uppdaterad aktieägarförteckning (ABL, 3 kap.) (aktieägarförteckningen lämnas in bara en gång och uppdateras om det sker ändringar i bolagets ägandeförhållanden)

OBS! Dokument som gäller sammanslutningar laddas upp bland Bilagor om den sökande.

Hur bedöms ansökningen?

Stöd för upprustning och anskaffning av utrustning beviljas enligt bedömning. Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter.

Som grund för bedömningen av ansökan används bland annat följande kriterier.

Då stiftelsen fattar sitt beslut om stöd bedöms projektets betydelse och genomförbarhet, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet och stiftelsens budget. Övrig eller egen finansiering för projektet ses som en fördel i bedömningen.

Vidare bedöms huruvida biografen har förutsättningar för fortsatt verksamhet på orten och om dess visningsverksamhet är regelbunden och professionell året runt.

Stödet beviljas i första hand biografer i små och medelstora kommuner för anskaffning av teknisk utrustning och upprustning av salonger och publikutrymmen. Stödet prioriterar biografer som inte hör till städernas internationella biografkedjor.

Specialvillkor

En förutsättning för beviljat stöd är att stödmottagaren har försett stiftelsen med korrekt, aktuell information för upprätthållandet av stiftelsens filmstatistik.

Villkor för beviljat stöd är bl.a. att den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd. Ifall stödmottagaren söker stöd för flera projekt från stiftelsen kan dessa ses som en helhet.  Stiftelsen kan be stödmottagaren att komplettera tidigare material innan beslut om beviljat stöd görs.

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Meddelande om beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd på basis av direktörens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 10.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med  statsunderstödslagen (688/2001)  och förvaltningslagen (434/2003) som grund.

Tilläggsuppgifter

Visnings- och distributionsspecialist Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, tel. (09) 6220 3035

Tilläggsinformation om ansökan och beviljat stöd finns i stödguiden.

Scroll to Top