Förevisning och distribution

Finlands filmstiftelse stöder på ett mångsidigt sätt visning och distribution av film.

Avsikten med visningstöden är att främja tillgången på film i biografsalongerna och att utveckla repertoarens och verksamhetens kvalitet och mångsidighet. Man beviljar på ansökan stöd för att sätta i skick biografsalonger, för anskaffning av utrustning och för att utveckla biografernas verksamhet. Man syftar till att skapa ett nät av biografsalonger som är utbrett regionalt sett, tekniskt avancerat och som har en mångsidig repertoar.

Avsikten med distributionsstöden är att främja särskilt visningen av och tillgången på inhemsk film i ett riksomfattande nät av biografsalonger och i andra distributionskanaler. Man beviljar stöd för extra kopior för biografsalonger på små orter. Det beviljas även stöd för import av sådana högklassiga filmer, som representerar filmkulturen i hela världen och som gör repertoaren mångsidigare. I fråga om DVD-distribution stöder man särskilt både ny och äldre inhemsk film.

För stöd av visning och distribution gäller ansökningstider, vilka årligen fastställs av filmstiftelsens styrelse. Då stöd beviljas har man som grundprincip att stödet täcker högst 50 % utan mervärdesskatt av projektets omkostnader. I stödanvisningarna ingår närmare bestämmelser.

Den som ansöker ska sätta sig in i stödanvisningarna innan ansökan inlämnas.

Arbetsfördelningen vid distributionsavdelningen

Scroll to Top