Filmstiftelsens styrelse

Finlands filmstiftelse är en självständig stiftelse, som styrs av verksamhetsområdet för kulturpolitik inom undervisnings- och kulturministeriet. Styrelsen och verkställande direktören utgör stiftelsens förvaltningsorgan. UKM utser stiftelsens styrelse, styrelsen utser stiftelsens verkställande direktör och verkställande direktören utser övriga befattningshavare för stiftelsen.

Förvaltningsorganen och deras uppgifter definieras i stiftelsens stadgar, vilka förnyats år 2011. Till stiftelsens styrelse väljs för en mandatperiod på tre kalenderår minst fem och högst åtta medlemmar och bland dem ordföranden och viceordföranden. Personliga suppleanter utnämns för medlemmarna. Medlemmarna kan väljas för högst två på varandra följande mandatperioder.

Styrelsen har i uppgift:

 • att svara för att stiftelsens egendom sköts omsorgsfullt och ekonomiskt
 • att utöva tillsyn över stiftelsens förvaltning
 • att fastställa stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut och behandla revisionsberättelsen och att besluta om åtgärder till vilka förvaltningen under verksamhetsåret eventuellt ger anledning
 • att godkänna stiftelsens verksamhetsplan och budget och att välja revisorer
 • att godkänna stiftelsens stadgar och arbetsordning
 • att godkänna stödanvisningarna som avser understöd
 • att besluta om strategi och verksamhetsprinciper för stiftelsen
 • att utnämna och avskeda verkställande direktören
 • att besluta på föredragning om de bidrag stiftelsen beviljar
Medlemmar Period Suppleanter Period
Anne Brunila (ordf.) 2019–2021 Anna Heiskanen 2019–2021
Lauri Kaira (vice ordf.) 2019–2021 Leif Jakobsson 2019–2021
Antti Alanen 2019–2021 Tommi Saarikivi 2019–2021
Tuomas Auvinen 2019–2021 Raija-Sinikka Rantala 2019–2021
Maija Kuusi 2020–2022 KooPee Hiltunen 2020–2022
Riitta Heinämaa 2020–2022 Pirjo Airaksinen 2020–2022

Filmstiftelsens direktör

Verkställande direktören har i uppgift:

 • att leda och utveckla stiftelsens verksamhet enligt den strategi styrelsen godkänt eller andra linjedragningar eller anvisningar
 • att verkställa styrelsens beslut
 • att svara för stiftelsens löpande förvaltning
 • att anställa och avskeda stiftelsens befattningshavare

Verkställande direktörens mandatperiod är högst fem år. Då den utsatta tiden infaller kan han utnämnas för högst en tilläggsperiod. Utnämningen föregås av ett förfarande med öppen ansökan.

Scroll to Top