Dataskyddsbeskrivning

Finlands Filmstiftelses dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslag (523/1999) § 10 och § 24
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR)
25.5.2018

1. REGISTERANSVARIGE

Finlands filmstiftelse

2. KONTAKTUPPGIFTER I SAKER GÄLLANDE REGISTRET

Finlands filmstiftelse / Dataskydds fullmäktige
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

tel. (09) 6220 300
tietosuoja(at)ses.fi

3. REGISTRETS NAMN

Finlands filmstiftelses kundregister

4. REGISTRERADE PERSONER

Finlands filmstiftelses stödkunder

5. REGISTRETS ANVÄNDNINGSSYFTE

Personuppgifter som registrerats i Finlands filmstiftelses kundregister behandlas för att identifiera kunden, i behandlingen av ansökningar, för utbetalning av stöd och förverkligandet av kontrakt mellan stiftelsen och stödmottagaren, samt för att uppfylla rättigheter och skyldigheter i lagstiftningen.

Personuppgifter används också med kundens lov för att meddela om för ansökningsprocessen väsentlig information, meddelanden om stödbeslut, utvecklandet av kundservice samt statistik och analys av stiftelsens stödverksamhet.

6. REGISTRETS INNEHÅLL

Kundens information

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post address
 • Nätsidor
 • Yrke

Registreringsinformation

 • Användarnamn
 • Lösenord

Personliga uppgifter

 • Personbeteckning
 • Bankkonto

Information angående tjänster

 • Tidigare stödbeslut

Eventuella andra uppgifter

 • Arbetsgivare
 • Tidigare projekt
 • Ansvarsuppgifter inom filmbranschens organisationer
 • Annan information kunden själv utgett

7. LAGBUNDEN INSAMLING AV INFORMATION 

Personuppgifter samlas av kunden själv i samband med registrering, inlämningen och behandlingen av en stödansökning och vid upprättandet av avtal. Informationen samlas in via internet, e-post, telefon eller formulär.

8. FÖRVARINGSTID AV INFORMATION

Filmstiftelsen förvarar endast information som är nödvändig för stödverksamheten och för vars användning det finns lagliga förutsättningar. Information som blivit onödig, föråldrad eller vars användning det annars inte finns grund för förstörs på ett datasäkert sätt.

9. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Finska filmstiftelsens anställda kan hantera personuppgifter enligt den giltiga dataskyddslagen. Hanteringen av personuppgifter kan vid behov delvis utkontrakteras till en tredje part varvid hanteringen av uppgifterna enligt dataskyddslagen och annars anständigt säkras med avtal.

Med kundens lov kan personuppgifter överföras eller överlåtas till tillfälliga register som evenemangs- eller forskningsregister. Information i dessa register hanteras enbart för registrets syfte på ett skilt meddelat sätt.

Personuppgifter kan utges för vetenskapliga eller historiska forskningar.

10. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Finlands filmstiftelse överför eller uppger inte kunders personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Med kundens medgivande kan uppgifter vid behov överföras eller uppges till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på sätt tillåtna av personuppgiftslagen.

11. LAGBUNDEN ÖVERLÄMNING AV INFORMATION

Vi överlämnar information till tredje parter bara i följande fall:

 • kunden har gett tillstånd
 • behöriga myndigheters eller andra instansers anfordran, förutsatt att anfordran baserar sig på giltig lagstiftning
 • för statistisk, vetenskaplig eller historisk forskning, förutsatt att informationen är ändrad till en form var uppgifternas ägare inte är igenkännbar på basis av informationen

12. PRINCIPER FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Kundregistrets datasäkerhet och personuppgifters konfidentialitet skyddas bland annat med brandmurar, säkra fysiska utrymmen, tillträdeskontroll, tillgång och krypteringsmetoder samt med aktiv övervakning.

Registrets analoga material förvaras i säkra utrymmen. Digitalt lagrat och behandlat material finns i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska säkerhetsåtgärder. Utrymmen där databaserna förvaras bevakas dygnet runt.

Personuppgifter behandlas bara av filmstiftelsens tjänstemän som identifieras vid inloggning i systemet med personliga användarnamn och lösenord.

Datahändelser på filmstiftelsens webbtjänst är dolda och kunden känner igen tjänstens autenticitet av signeringen.

13. RÄTTIGHET TILL ÅTKOMST TILL REGISTRET

Kunden har enligt personuppgiftslagens 26-28 § rätt till åtkomst och revidering av information i registret. Anhållan till åtkomst bör skickas underskrivet i skriftlig form till:

Finlands filmstiftelse / Dataskydd
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors

eller per e-mail tietosuoja(at)ses.fi

Åtkomst kan också erhållas personligen på plats Kanalgatan 12. 00160 Helsingfors.

Den registrerade har också rätt att kräva revidering av falsk information genom en skriftlig anmälan till ovanstående adress eller per e-mail till tietosuoja(at)ses.fi.

Den registrerade har rätt att förbjuda informationens användning för stiftelsens kommunikation och opinionsundersökningar genom en skriftlig anmälan till ovanstående adress eller per e-mail till tietosuoja(at)ses.fi.

Den registrerade har rätt att kräva radering av dess information från databasen genom en skriftlig anmälan till ovanstående adress eller per e-mail till tietosuoja(at)ses.fi.

Den registrerade har rätt att kräva att filmstiftelsen överför informationen i dess generella överföringsformat till ett annat system. Rätten berör bara information som kunden själv utgett. Överföringsbegäran bör skickas skriftligt till ovanstående adress eller per e-mail till tietosuoja(at)ses.fi.

Förfrågningar gällande registrerad information behandlas inom en månad.

14. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Vi utvecklar våra tjänster ständigt och behåller rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om det på vår webbplats. Ändringar kan också grunda sig på lagstiftningens ändringar. Vi rekommenderar att bekanta sig med innehållet av beskrivningen regelbundet.

Scroll to Top