Hakuilmoitus: Tuotantotuki

Hakuaika päättyy: 20.10.2020
Päätös: Päätökset tehdään viikolla 51.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 20.10.2020 klo 24:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Tuen tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa sekä laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua.

Kenelle?

Tuotantotukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle elokuvan tuotantoyhtiölle (rekisteröity yhteisö: oy, ay, ky ja osuuskunta), jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan tuottamiseen ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tuotantotuki on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvien pitkien, lyhyiden tai sarjamuotoisten  näytelmä-, dokumentti-, animaatio- tai lastenelokuvien tai niiden yhdistelmien valmistamiseen.

Tukea myönnetään elokuvan valmistamiseen.

Tuotantotukea ei myönnetä valmista elokuvaa varten. Elokuvaa pidetään valmiina, kun sen esityskopio tai digitaalinen master on valmistunut.

Tuen määrä
Tuotantotuen enimmäismäärä on 1 000 000 euroa.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Elokuvahanketta varten myönnetty elokuvasäätiön kehittämistuki lasketaan osaksi tuotantotukea.

Miten haetaan?

Tuotantotukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle hakukierrokselle.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • elokuvan käsikirjoitus
 • 1 sivun synopsis (ns. one page synopsis)
 • elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu tuotantosuunnitelma
 • yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio
  Kustannusarvion tulee sisältää elokuvan välittömät tuotantokustannukset 1. esityskopioon asti, mukaan lukien:
  – 7–10 %:n varaus satunnaisiin kuluihin
  – Tuotantoyhtiön kiinteät yleiskustannukset (mm. kiinteän toimitilan vuokra, tietoliikennekulut) sisällytetään kustannusarvioon hallintokulujen prosenttiosuutena, joka voi olla enintään 5 % kokonaistuotantokustannuksista (loppuselvityksessä esitetyt hallintokulut eivät saa ylittää yhtiölle aiheutuneita todellisia, kirjanpidon mukaisia hallintokustannuksia).
  – tuotannonaikaiset markkinointikulut
  – lyhyt- ja dokumenttielokuvien englanninkieliset käännöskulut ja tekstityskulut
  – elokuvatuotantovakuutuksen kustannuksetVaraus satunnaisiin kuluihin ja hallintokulujen prosenttiosuus lasketaan kokonaiskustannusarviosta. Varaus satunnaisiin kuluihin sekä hallintokulujen prosenttiosuus tulee olla täysimääräisesti rahoitettuja.Jos elokuvan kokonaiskustannukset ovat vähintään 500 000 euroa, tuotantotuen myöntämisen edellytys on, että elokuvaa varten otetaan riittävä elokuvaan tuotetun materiaalin, henkilö- ja kalustoriskit kattava elokuvatuotantovakuutus.
  Kustannusarviossa huomioidaan hankkeen kustannukset ilman arvonlisäveroa.Oman kaluston käyttö
  Oman kaluston käyttökorvaukseksi saa kustannusarviossa huomioida enintään 60 % markkinahintaisesta vuokraushinnasta.
 • rahoitussuunnitelma
  Rahoitussuunnitelma ja sitovat vahvistukset tai sopimukset muusta rahoituksesta
  Tuen myöntämisen edellytys on, että elokuvan rahoitus on oleellisin osin varmistunut. Tuenhakijan tulee hakemuksessa sitovin vahvistuksin tai sopimuksin osoittaa, että tuotantotuen kohteena oleva elokuvahanke on mahdollista toteuttaa. Arvion hakemusvaiheen toteutuneen rahoituksen riittävyydestä tekee elokuvasäätiö.Milloin tukea haetaan kansainvälisen yhteistuotannon suomalaiseen osuuteen, tulee koko elokuvan rahoitus todentaa sitovin vahvistuksin tai sopimuksin edellä kuvatussa laajuudessa.
 • elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu markkinointi- ja levityssuunnitelma

Milloin tukea haetaan kansainväliseen yhteistuotannon suomalaiseen vähemmistöosuuteen pakollisia hakemusliitteitä ovat edellä mainittujen lisäksi:

 • kaikkien yhteistuottajien välinen deal memo tai yhteistuotantosopimus sopimusliitteineen
 • yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio suomalaisen osatuottajan osuudesta
 • koko tuotannon yksityiskohtainen maittain eritelty kustannusarvio
 • Poiketen siitä, mitä säätiön tukiohjeistossa sanotaan varauksesta satunnaisiin kuluihin ja hallintokulujen prosenttiosuudesta, voi hakija esittää nämä erät yhteneväisesti päätuottajan käytännön mukaisesti
 • rahoitussuunnitelma suomalaisen osatuottajan osuudesta
 • koko tuotannon maittain eritelty rahoitussuunnitelma
 • tuotantosuunnitelma suomalaisen osatuottajan osuudesta

Pakolliset hakijan liitteet:

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku) (osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia)

Hakemus koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta sekä hakujärjestelmään ladattavista pakollisista hakemuksen ja hakijan liitteistä.

Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Elokuvasäätiön mallin mukainen tuotantosuunnitelma, budjetointi- ja raportointilomakkeet löytyvät elokuvasäätiön verkkosivuilta kohdasta ohjeet ja lomakkeet: ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan valmistamiseen,

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
 3. johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille  maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Elokuvahanketta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja tuotannollisena kokonaisuutena ja otetaan huomioon tuenhakijan taiteelliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytyksen hankkeen toteuttamiseksi.

Erityisehdot

 • Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.
 • Elokuvasäätiö tekee tuensaajan kanssa tukisopimuksen
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.
 • Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeen todellisia toteutuneita kustannuksia.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 51.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Pitkät näytelmäelokuvat:
tuotantokontrolleri Pirjo Koskelo, p. (09) 6220 3031, pirjo.koskelo(at)ses.fi

Tuotantotuki / dokumenttielokuva, lyhytelokuva ja draamasarjat:
tuotantokoordinaattori Susanna Haarla, p. (09) 6220 3033, susanna.haarla(at)ses.fi

Vieritä ylös