Hakuilmoitus: Laitehankinta- ja kunnostustuki

Hakuaika päättyy: 30.04.2020
Päätös: Päätökset tehdään viikolla 23.

Hakuajat

Haku päättyy 30.4.2020 klo 24:00.

Päätökset tehdään viikolla 23/2020.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Laitehankinta- ja kunnostustuen tavoitteena on taata laadullisesti korkeatasoinen ja ammattimainen elokuvateatteritoiminta kaikkialla Suomessa.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai rekisteröidylle yhdistykselle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle ottaen huomioon elokuvateatterin ammattimaisen ja säännöllisen toiminnan edellytykset.

Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle toiminimelle ottaen huomioon elokuvateatterin ammattimaisen ja säännöllisen toiminnan edellytykset.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tukea voidaan myöntää elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen sekä elokuvan saavutettavuutta eri vammaisryhmille edistäviin hankkeisiin. Myös teatterin energiansäästöön kuuluvat tai muut Green Screen -hankkeet ovat tukikelpoisia.

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin perustamiskustannuksiin ja sellaisiin laitehankintoihin (satelliittiyhteys, laajakaistayhteyden parantaminen jne.), jotka mahdollistavat elokuvien ohella myös muun kulttuuritarjonnan esittämisen.

Tukea voidaan myöntää myös yksityisten ja arthouse -tyyppisten teattereiden verkostoitumiseen ja niiden yhteisiin hankkeisiin, jotka edistävät monipuolisen ja laadukkaan ohjelmiston näkyvyyttä ja saatavuutta eri tavoin.

Tukea voidaan myöntää vähämerkityksisen eli de minimis -säännön mukaisena tukena, jolloin tuki voi ylittää 50 % hankkeen kustannuksista, kuitenkin enintään 70 prosenttiin saakka. Tuen kokonaismäärä ei saa olla yli 200 000 euroa yhtä hakijaa kohti kolmen peräkkäisen verovuoden jakson aikana.

Muu kuin de minimis -säännön mukainen tuki voi olla enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja enintään 70 000 euroa laitehankinnoissa ja enintään 100 000 euroa kunnostushankkeissa.

Digitointiin säätiön laitehankintatukea jo saanut elokuvateatteri voi hakea laitehankintatukea laitteiston päivittämiseen tai sen täydentämiseen. Tällöin tuki voi olla enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Mikäli alkuperäinen digitaalinen esityslaitteisto ei ole enää päivitettävissä, voidaan uushankinnalle myöntää tukea de minimis -säännön mukaisena tukena.

Kustannusarviossa huomioidaan hankkeen kustannukset ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • elokuvasäätiön hakulomake
 • laitetoimittajan tarjoukset (vähintään 2 kpl)
 • teatterin toimintasuunnitelma
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • teatterin vuokrasopimus
 • muut rahoitussopimukset
 • yrityksen saamien DeMinimis -tukien laskelma, jos tukea haetaan de minimis -tukena

Hakulomakkeet löytyvät säätiön kotisivuilta: ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet/

HUOM! Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin nimeten liitetyypin mukaan.

Pakolliset hakijan liitteet:

 • viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)
  Osakasluettelo toimitetaan hakijan liitteisiin kerran ja päivitetään, mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM! Yhteisöä koskevat asiakirjat ladataan Hakijan liitteisiin.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun.

Hakemusten arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita.

Huomioon otetaan hankkeen toteutettavuus ja merkittävyys. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Tukea myönnettäessä arvioidaan myös, onko elokuvateatterilla jatkuvat toimintaedellytykset paikkakunnalla ja onko sen esitystoiminta ammattimaista ja säännöllistä ympäri vuoden.

Tukea myönnetään ensisijaisesti pienten ja keskisuurten kuntien elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen. Erityisistä syistä tukea voidaan myös myöntää suurten paikkakuntien kansainvälisiin elokuvateatteriketjuihin kuulumattomille elokuvateattereille.

Erityisehdot

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilaston ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää laitehankinta- ja kunnostustuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 23.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Laitehankinta- ja kunnostustuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä: ensimmäinen erä (80 % tukisummasta) tukipäätöksen jälkeen ja toinen erä (20 %) kun tuen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä.

Lisätiedot

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, p. (09) 6220 3035

Vieritä ylös