Hakuilmoitus: Kulttuuriviennin materiaalituki

Tuen tavoite 

Tuen tavoitteena on elokuvan kansainvälisen levittämisen mahdollistaminen.

Tuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvan ja sen tekijöiden kansainvälistymistä sekä vahvistaa kotimaisen elokuvan asemaa kansainvälisesti sekä laajentaa elokuva-alan ammattilaisten osaamista.  

Kenelle? 

Kulttuuriviennin materiaalitukea voidaan myöntää elokuvan tuotantoyhtiölle, jolla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset elokuvan markkinointiin ja jakeluun tai Suomessa rekisteröidylle yhteisölle, joka hallinnoi elokuvan kansainvälisiä kaupallisia hyödyntämisoikeuksia tai kotimaisen elokuvan tekijälle tai tekijäryhmälle. 

Suomen elokuvasäätiö vastaa keskeisesti niiden elokuvien kulttuuriviennistä, joiden päätuotantomaa on Suomi. Toiminnan tarkoituksena on tehdä tunnetuksi suomalaista elokuvataidetta sekä edistää elokuvien levitystä ulkomailla. 

Kulttuuriviennin tukea voidaan myöntää pääsääntöisesti elokuville, jotka ovat saaneet tuotantotukea säätiöltä. Tuen piiriin kuuluvat valmistuneet tai valmistumassa olevat pitkät elokuvat, lyhyt tai sarjamuotoiset näytelmä-, dokumentti-,animaatio- tai lastenelokuvat tai näiden yhdistelmä. 

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki? 

Kulttuuriviennin materiaalituki on tarkoitettu kotimaisen elokuvan kansainvälisen esityskopion valmistuskustannuksiin sekä elokuvan kansainvälisen esittely- ja markkinointimateriaalin (mm. trailer, press kit, julisteet) valmistamiseen sekä kansainvälistymisen kannalta tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin. 

Elokuvasäätiö voi myöntää tukea kansainvälistymisen kannalta olennaisten mediayhteyksien luomiseen, kun elokuva on kutsuttu merkittävälle kansainväliselle elokuvafestivaalille tai elokuvalla on muu merkittävä kansainvälistymishanke.  

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien osalta elokuvien englanninkieliset käännös- ja tekstityskulut sisällytetään tuotantotuen kustannusarvioon, eikä niitä rahoiteta kulttuuriviennin materiaalituesta. Pitkien näytelmäelokuvien osalta kulttuuriviennin materiaalituella on mahdollista rahoittaa tuotantovaiheen jälkeisiä käännöskuluja niiltä osin, kun ne eivät sisälly tuotantotuen kustannusarvioon.  

Materiaalitukea tulee hakea viimeistään 6 kuukautta kansainvälisen esityksen jälkeen. 

Tukea voidaan myöntää tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä täysimääräisesti (100%).  

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta. 

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan? 

Kulttuuriviennin materiaalituki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:  

Hakemuksia arvioidaan elokuvan kansainvälistymisen tarpeiden mukaan. Kokonaisarvioinnissa tarkastellaan hankkeen kansainvälistä potentiaalia, mahdollisen festivaalikutsun statusta sekä hakijan ammattimaisuutta. 

Miten haetaan? 

Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä toimittamalla hakemus kaikkine liitteineen  elokuvasäätiölle.  Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa. 

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.  

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön 

Hakemuksen liitteet 

Pakolliset hakemuksen liitteet: 

 • hankkeen kokonaissuunnitelma 
 • Yhteenveto materiaalikuluista 
 •  kv-kopion, esittelymateriaalin tai ulkomaisen tiedottamisen toteutuneisiin kustannuksiin perustuva selvitys (ote kirjanpidosta tai tositteet maksetuista kuluista)

Erityisehdot 

 • Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvanjakeluun, 
  1)
  joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
  2) jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja
  3) johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heillemaksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä. 
 • Materiaalituen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.  
 • Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta. 
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja. 
 • Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.  
 • Hankkeen toteutunut kokonaisrahoitus ei saa ylittää hankkeetodellisia toteutuneita kustannuksia. 

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta. 

Tieto päätöksestä 

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kulttuuriviennin materiaalituet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.   

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.Päätös tehdään seuraavassa elokuvasäätiön hallituksen kokouksessa hakemuksen saapumisesta liitteineen. Hakemusten käsittelyaika on noin 3-10 viikkoa. 

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).  

Lisätiedot  

Pitkät näytelmäelokuvat, yli 22 minuuttiset draamasarjat: kulttuuriviennin koordinaattori Jenni Domingo, p. (09) 6220 3032, jenni.domingo(at)ses.fi 

Dokumenttielokuvat (yli 30 min.): kulttuuriviennin suunnittelija Suvi Railo, p. (09) 6220 3021, suvi.railo(at)ses.fi  

Lyhytelokuvat (mukaan lukien alle 30 minuuttia olevat dokumenttielokuvat), tv-sarjat (alle 22 minuuttiset jaksot): kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen, p. (09) 6220 3019, otto.suuronen(at)ses.fi

Lisäohjeita hakemisesta ja tuen myöntämisestä tukioppaassa.

Vieritä ylös