Hakuilmoitus: Elokuvateattereiden lisätoimintatuki

Hakuaika päättyy: 14.05.2020
Päätös: Päätökset tehdään viikolla 23/2020.

 

Elokuvasäätiön Esityksen ja levityksen tukioppaan tiedot ovat osa tätä hakuilmoitusta. Tukiopas on nähtävillä täällä.

HAKUAIKA

Haku päättyy 14.5.2020 klo 24:00

TUEN TAVOITE

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Elokuvateattereiden lisätoimintatuen tavoitteena on turvata elokuvateatteriverkoston toimintaedellytyksiä koko maassa Covid-19-pandemian aikana ja sen jälkeen. Tuki on lisätukea tulevan toiminnan mahdollistamiseksi sellaisille toimijoille, joiden toiminnan harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset 13.3.–31.5.2020.

Mikäli hakija on saanut tähän samaan tarkoitukseen Business Finlandin tai ELY-keskuksen myöntämää tukea, estää se tuen saannin tai vähentää saadun tuen määrällä tämän haun perusteella mahdollisesti myönnettyä tukea.

KENELLE?

Tukea voidaan myöntää yhden tai useamman pienen tai keskisuuren elokuvateatterin tai elokuvateatteriketjun toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle ottaen huomioon elokuvateatterin ammattimaisen ja säännöllisen toiminnan edellytykset sekä toiminnan jatkumisen edellytykset. Tukikelpoisia ovat myös kuntien tai kuntayhtymien ylläpitämät tai omistamat teatterit.  Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle yksityiselle elinkeinoharjoittajalle, joka on merkitty Suomessa kaupparekisteriin.

HUOM: Alueellisen toimintatuen hakukäytännöistä poiketen, useamman elokuvateatterin toiminnasta vastaava hakija jättää vain yhden hakemuksen, joka kattaa kaikki hakijan teatterit. Kullekin teatterille ei siis tehdä erikseen hakemusta. Useamman teatterin toiminnasta vastaavan hakijan tulee kuitenkin toimittaa kunkin teatterin kiinteistä ja välttämättömistä kuluista oma erillinen kustannuslaskelma ajanjaksolta 13.3.–31.5.2020.

MIHIN TARKOITUKSEEN TUKI MYÖNNETÄÄN?

Tuki on lisätukea tulevan toiminnan mahdollistamiseksi sellaisille toimijoille, joiden toiminnan harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset 13.3.–31.5.2020.

Elokuvateattereiden lisätoimintatuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä: ensimmäinen erä (80 % tukisummasta) tukipäätöksen jälkeen ja toinen erä kun tuen loppuselvitys on hyväksytty elokuvasäätiössä.

MITEN HAETAAN?

Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään välittömästi rekisteröitymisen saavuttua elokuvasäätiöön.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

HAKEMUKSEN LIITTEET

Alla mainitut liitteet tarvitaan hakemuksen arviointia varten, myös muita hakijan tilannetta selventäviä liitteitä saa lisätä hakemukseen.

Pakolliset hakemuksen liitteet:

  • Elokuvasäätiön kustannusarviolomake, jonka hakija tai kirjanpitäjä on allekirjoituksellaan vahvistanut.
  • Eritelty kustannuslaskelma 13.3.–31.5.2020 syntyvistä kustannuksista. Mikäli hakija vastaa useamman teatterin toiminnasta, tulee kustakin teatterista toimittaa oma, erillinen kustannuslaskelma.
  • Teatterin vuokrasopimus tai selvitys kiinteistön omistuksesta.
  • Kirjallinen selvitys kaikista hakijalle Covid-19-pandemian aiheuttamien haittojen vuoksi myönnetyistä muista tuista tai maksuhelpotuksista.

HUOM: Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin. Kullekin liitteelle on valittava oikea liitetyyppi. Mikäli tarjolla ei ole sopivaa liitetyyppiä, valitse ”Muut liitteet”.

Hakijan liitteet:

  • Tilinpäätös vuodelta 2019, mukaan lukien tasekirja.
    Jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan hakija on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan, tulee tilinpäätöksen olla tilintarkastajan tarkastama ja sisältää tilintarkastuskertomuksen. Poikkeuksellisesti tilinpäätöksen voi toimittaa tarkastamattomana, mikäli tarkastusta ei ehditä suorittamaan hakemuksen määräaikaan mennessä.
  • Voimassa oleva enintään 6 kk vanhan kaupparekisteriote.
  • Yhtiöt: ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku). Osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM: Yhteisöä koskevat asiakirjat ladataan Hakijan liitteisiin.

HUOM: Mikäli jotakin liitettä ei ole mahdollista toimittaa, tulee puuttuvasta liitteestä tehdä selvitys, joka liitetään hakemuksen liitteeksi. Hyväksyttäviä puutteita ovat esimerkiksi kaupparekisteriote, jos hakija ei kuulu kaupparekisteriin. Tuen käsittelijä neuvoo tarvittaessa hakemusten liitteiden kanssa. Yhteystiedot löytyvät hakuilmoituksen lopusta.

MILLÄ PERUSTEELLA HAKEMUKSIA ARVIOIDAAN?

Elokuvateattereiden lisätoimintatuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Tukea myönnettäessä arvioidaan tuen tarvetta ja sen vaikuttavuutta. Lisäksi arvioidaan elokuvateatterin jatkuvia toimintaedellytyksiä paikkakunnalla. Elokuvateatterin toiminnan on oltava säännöllistä ympäri vuoden, ellei paikkakunnan asukasluku anna perusteltua syytä poikkeuksiin. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiölle tähän tarkoitukseen myönnetyn erillismäärärahan riittävyys.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilaston ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot sekä teatterin tilinpäätöstiedot vuosittain.

ERITYISEHDOT

Päätös elokuvateattereiden lisätoimintatuesta tehdään elokuvasäätiölle toimitetun kustannusarvion ja muiden liitteiden pohjalta.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi välttämättömät, kiinteät ja arvonlisäverottomat toiminnasta aiheutuneet kustannukset.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on muun muassa, että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuensaajan tilinpäätökseen ja hankkeen kuluselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. Säätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan.

Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi säätiön ohjeet ja suositukset elokuvatuotantoyrityksessä noudatettavista kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Hakemusta ei käsitellä jos hakemus on toimitettu hakuajan päättymisen jälkeen tai on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja toimiteta sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta. Tarvittaessa tuen valmistelija avustaa hakijaa hakemukseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät tämän hakuilmoituksen lopusta.

LOPPUSELVITYS

Loppuselvitys on annettava elokuvasäätiölle viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua tukipäätöksestä. Loppuselvityksen tulee sisältää eritelty selvitys toteutuneista kustannuksista suhteessa tukisopimuksen liitteenä olevaan kustannusarvioon. Loppuselvitys tehdään täyttämällä hakulomakkeen loppuselvityssarake ja lataamalla allekirjoitettu lomake järjestelmään. Kun loppuselvitys on jätetty, siitä tulee ilmoittaa tuen käsittelijälle sähköpostitse. Loppuselvitys tulee allekirjoittaa sekä hakijan, että loppuselvityksen tarkastaneen kirjanpitäjän toimesta. Mikäli tuki on 20 000 euroa tai enemmän tulee loppuselvitys lisäksi tarkastuttaa tilintarkastajalla.

Loppuselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat muun muassa tuensaajan kirjanpidossa olevat, maksetut nettomääräiset ja arvonlisäverottomat elokuvateatteritoiminnasta aiheutuneet kiinteät ja välttämättömät kustannukset, jotka ovat muodostuneet 13.3.–31.5.2020. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen. Loppuselvityksen tulee olla kirjanpitäjän allekirjoituksellaan oikeaksi vakuuttama.

TIETO PÄÄTÖKSESTÄ

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää elokuvateattereiden toimintatuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 23/2020.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Toimintatuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille kahdessa erässä tukipäätöksen jälkeen.

LISÄTIEDOT

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil(at)ses.fi, p. (09) 6220 3035

Lisäohjeita hakemisesta ja tuen myöntämisestä tukioppaassa.

Vieritä ylös