Hakuilmoitus: Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki

Hakuaika päättyy: 10.01.2020
Päätös: Päätökset tehdään viikolla 10.

Hakuaika

Haku päättyy 10.1.2020 klo 24:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Elokuvateattereiden alueellisen toimintatuen tavoitteena on taata elokuvateatteriverkoston toiminta koko maassa ja vahvistaa elokuvan alueellista saatavuutta sekä kannustaa elokuvateattereita uusien toimintamallien kehittämiseen. Tuen tavoitteena on edistää kaikkia väestöryhmiä palvelevan monipuolisen elokuvaohjelmiston esittämistä.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai rekisteröidylle yhdistykselle sekä elokuvateatteritoimintaa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle ottaen huomioon elokuvateatterin ammattimaisen ja säännöllisen toiminnan edellytykset.

Perustelluista syistä tukea voidaan myöntää elokuvateatterin toiminnasta vastaavalle Suomessa rekisteröidylle toiminimelle.

Tukea voidaan myöntää ensisijaisesti pienten ja keskisuurten paikkakuntien elokuvateattereille ja elokuvakiertueteattereille. Erityisistä syistä tukea voidaan myöntää myös suurten paikkakuntien elokuvateattereille.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tukea voi hakea elokuvateattereiden ohjelmiston monipuolistamiseen ja yleisötyöhön, mm. paikallisten elokuvatapahtumien järjestämiseen, nuorten elokuvakäyntien aktivoimiseen, saavutettavuuden edistämiseen, tekijä- ja asiantuntijavierailuihin, tai vaihtoehtoisten sisältöjen esittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tai muihin hakijan tarpeelliseksi katsomiin aktiviteetteihin.

Hakemus elokuvateattereiden toimintatuesta tehdään elokuvasäätiölle tilitettyjä toteutuneita kuluja vastaan toimintavuoden jälkeen.

Tukea voidaan myöntää enintään 8 000 euroa alle 50 000 asukkaan paikkakunnalla toimivalle teatterille ja enintään 4 000 euroa yli 50 000 asukkaan paikkakunnalla toimivalle teatterille vuodessa elokuvateatteria kohden.

Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille hakemuksen liitteenä olevaa kustannusselvitystä vastaan.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

  • elokuvasäätiön kustannusselvityslomake kirjanpitäjän vahvistamana
  • kirjallinen raportti tuella toteutetuista toimenpiteistä ja ohjelmistosta
  • teatterin vuokrasopimus

HUOM! Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin nimeten liitetyypin mukaan.

Pakolliset hakijan liitteet:

  • viimeiseksi valmistunut, tilintarkastajan hyväksymä tilinpäätös: tasekirja ja tilintarkastuskertomus
  • voimassa oleva enintään 6 kk vanhan kaupparekisteriote
  • enintään kolme kuukautta vanha verovelkatodistus
  • enintään kolme kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
  • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)
    Osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM! Yhteisöä koskevat asiakirjat ladataan Hakijan liitteisiin.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki on harkinnanvaraista tukea. Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Tukea myönnettäessä arvioidaan tukimuodon tarkoituskohdassa mainittujen aktiviteettien toteutumista elokuvateatterissa, toiminnan ammattimaisuutta ja elokuvateatterin jatkuvia toimintaedellytyksiä paikkakunnalla. Elokuvateatterin toiminnan on oltava säännöllistä ympäri vuoden, ellei paikkakunnan asukasluku anna perusteltua syytä poikkeuksiin. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on toimittanut elokuvatilaston ylläpitämisen edellyttämät oikeat ja ajantasaiset tiedot sekä teatterin tilinpäätöstiedot vuosittain.

Erityisehdot

Päätös elokuvateattereiden alueellisesta toimintatuesta tehdään elokuvasäätiölle tilitettyjä ja teatterin kirjanpitoon vietyjä toteutuneita kuluja vastaan.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan selvityksen tulee sisältää kirjallinen raportti teatterin toteuttamista toimenpiteistä, eritelty selvitys toteutuneista kustannuksista sekä tiedot toteutuneesta muusta rahoituksesta.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat tuensaajan kirjanpidossa olevat, maksetut nettomääräiset ja arvonlisäverottomat toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen. Tukihakemuksen liitteenä toimitetun kustannusselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tuensaajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tuensaajan tulee järjestää hankkeen taloudellinen seuranta siten, että ”audit trail” eli kirjausten yhteys tuensaajan tilinpäätökseen ja hankkeen kuluselvityksiin on luotettavasti, aukottomasti ja läpinäkyvästi todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. Säätiöllä on aina oikeus tuensaajan kirjanpidon ja hallinnon tarkastamiseen kokonaisuudessaan.

Tuensaajan on huomioitava ja annettava kirjanpitäjälleen ja tilintarkastajalleen tiedoksi säätiön ohjeet ja suositukset elokuvatuotantoyrityksessä noudatettavista kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastusperiaatteista.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää elokuvateattereiden toimintatuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 10.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Toimintatuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä tukipäätöksen jälkeen.

Lisätiedot

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, p. (09) 6220 3035

Vieritä ylös