Hakuilmoitus: Digitaalisen monikanavajakelun markkinointi- ja levitystuki

Hakuaika päättyy: 31.03.2020
Päätös: Päätökset tehdään viikolla 17.

Hakuaika

Haku päättyy 31.3.2020 klo 24:00.

Päätökset tehdään viikolla 17/2020.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Digitaalisen monikanavajakelun markkinointi- ja levitystuen tavoitteena on edistää kotimaisen elokuvaohjelmiston markkinointia ja saatavuutta suoratoistopalveluissa (VOD) ja muilla digitaalisilla alustoilla sekä DVD- ja BluRay -tallenteilla.

Kenelle?

Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai Suomessa rekisteröidylle yhteisölle, joka hallinnoi elokuvan levitysoikeuksia Suomessa.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Tukea voidaan myöntää elokuvan monikanavajakelun vaatimiin tuotanto-, markkinointi- ja levityskustannuksiin.

Tuen määrä
Tukea voidaan myöntää enintään 70 % tuotanto-, markkinointi- ja levityskustannuksista. Elokuvan ensimmäistä monikanavajulkaisua voidaan tukea enintään 10 000 eurolla.

Elokuvan uudelleenjulkaisua monikanavajakelua varten voidaan tukea enintään 2 500 eurolla.

Useamman elokuvan teemapohjainen tai ohjaajakohtainen kokoelma voi saada tukea enintään 19 000 euroa, edellyttäen että elokuvat eivät ole aikaisemmin saaneet digitaalisen tallenteen tukea tai kotimaisen elokuvan markkinointi- ja levitystukea.

Tuen edellytyksenä on, että tallenne on varustettu tekstityksellä heikkokuuloisia varten ja tekstitetty myös toisella kotimaisella kielellä.

Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä sähköisen hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Sähköisessä hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje sähköisen hakujärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • elokuvasäätiön kustannusselvityslomake
 • elokuvan levityssopimukset
 • kustannusselvitys kirjanpitäjän vahvistamana
 • tiedot tallenteen tekstityksistä

HUOM! Hakemuksen liitteet ladataan ko. hakemuksen liitteisiin nimeten liitetyypin mukaan.

Hakulomakkeet löytyvät säätiön kotisivuilta: ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet

Pakolliset hakijan liitteet:

 • viimeiseksi valmistunut, tilintarkastajan hyväksymä tilinpäätös: tasekirja ja tilintarkastuskertomus
 • voimassa oleva enintään 6 kk vanhan kaupparekisteriote
 • enintään kolme kuukautta vanha verovelkatodistus
 • enintään kolme kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)
  osakasluettelo toimitetaan vain kerran ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia.

HUOM! Yhteisöä koskevat asiakirjat ladataan Hakijan liitteisiin.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Digitaalisen monikanavajakelun markkinointi- ja levitystuki on harkinnanvaraista tukea, jota voidaan myöntää edellyttäen, että digitaalisen jakelun tai tallenteen kustannukset eivät sisälly elokuvan kotimaisen elokuvan markkinointi- ja levitystuen budjettiin.

Tuen myöntäminen perustuu hakemusten kokonaisarviointiin ja keskinäiseen vertailuun. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia ohjeellisia perusteita:

Tukea saanut tallenne lisää elokuvan saavutettavuutta eri jakelukanavissa ja katsojaryhmissä. Hakijalla on elokuvan monikanavajakelua koskeva levityssuunnitelma sopimuksineen.

Ensisijaisesti tuki koskee elokuvasäätiön tukemia hankkeita, mutta voi ottaa huomioon myös tuotannot, jotka eivät ole saaneet elokuvasäätiön tukea, jos ne muuten täyttävät tukiehdot. Lisäksi otetaan huomioon elokuvasäätiön käytettävissä olevat määrärahat. Hankkeen muu rahoitus ja omarahoitus katsotaan eduksi arvioinnissa.

Erityisehdot

Tukea voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan jakeluun digitaalisessa muodossa tai tallenteena

 1. joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;
 2. jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä;
 3. ja johon sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

Tukea saanut tallenne tulee tekstittää suomeksi, ruotsiksi ja kuulovammaisia varten.

Hakemuksen liitteenä toimitettavan kustannusselvityksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat tuensaajan kirjanpidossa olevat, maksetut nettomääräiset ja arvonlisäverottomat hankkeesta aiheutuneet kustannukset. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Kun säätiö on myöntänyt elokuvalle digitaalisen tallenteen markkinointi- ja levitystukea, on tuensaaja velvollinen liittämään tallenteen krediitteihin maininnan myönnetystä tuesta.

Tukihakemuksen liitteenä toimitetun kustannusselvityksen tulee olla kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama.

Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista. Jos tuenhakijalla on useampia hankkeita tukisuhteessa säätiöön, tuensaajan hankkeita voidaan tältä osin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Säätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tuenhakijaa täydentämään aiemmin säätiölle toimittamaansa aineistoa.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää digitaalisen tallenteen markkinointi- ja levitystuet elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 17.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Tuen maksaminen
Digitaalisen monikanavajakelun tuki maksetaan tuensaajan käytössä olevalle suomalaiselle pankkitilille yhdessä erässä tukipäätöksen jälkeen.

Lisätiedot

Esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil, ilmari.arnkil@ses.fi, p. (09) 6220 3035

Vieritä ylös